Forum DoðalTedavi Doðal Ürünlerle Saðlýklý Yaþam


Forum DoðalTedavi Doðal Ürünlerle Saðlýklý Yaþam » Hastalýklar » Göðüs Hastalýklarý » Kronik Obstrüktif Akciðer Hastalýðý (KOAH)
Araþtýrmacý Yazar Herbalist Ýbrahim GÖKÇEK Cuma Günleri Saat 16- 17 Arasý MeltemTV De Sizlerle Olacaktýr.
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07-14-2009   #1 (permalink)
 
Status: Administrator
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 835
Standart Kronik Obstrüktif Akciðer Hastalýðý (KOAH)

Kronik Obstrüktif Akciðer Hastalýðý (KOAH)1. Taným

KOAH akciðerin zararlý gaz ve partiküllere karþý anormal enflamatuar yanýtý sonucu ortaya çýkan týkayýcý ve ilerleyici bir akciðer hastalýðýdýr. Ekspirium (nefes verme) sýrasýnda havayollarýnda ortaya çýkan çökme ve aþýrý bronþial ifrazat havayollarýnda daralmaya neden olarak hava akým hýzýný azaltmakta ve bu olay sürekli olarak þiddetini arttýrarak hastanýn yaþam kalitesinde bozulmaya yol açmaktadýr. Bu tanýmdan da anlaþýldýðý gibi KOAH'ta havayollarýnda meydana gelen deðiþikler geri dönüþümsüzdür ve sürekli ilerleyici karakter gösterir.American Thoracic Society'nin tanýmýna göre KOAH, Kronik bronþit ve amfizeme baðlý hava akýmý kýsýtlamasý ile karakterizedir. Yine ayný derneðin tanýmlamasýna göre Kronik bronþit, birbirini izleyen iki yýl içersinde bir baþka nedene baðlanamayan ve en az 3 ay süren kronik öksürük ve balgam çýkarma olarak ifade edilebilir. Amfizem ise akciðerin en uç noktalarýnda yer alan ve atmosfer havasýndan Oksijeni alýp kandaki Karbon dioksiti havaya vermemizi saðlayan alveolerin (küçük hava kesecikleri) anormal ve kalýcý geniþlemesidir. Bu 2 hastalýðýn akciðerde yerleþtiði alan ve yapmýþ olduklarý kalýcý deðiþiklikler farklý tipte olmakla beraber KOAH,genellikle kronik bronþit ve amfizemin deðiþik oranlarda birlikteliði ile karakterizedir.

2. Dünyada ve ülkemizde KOAH'nýn boyutu nedir ?

Tüm dünyada ciddi bir ölüm nedeni olan bu hastalýk yüzünden her yýl yaklaþýk 2,5 milyon kiþi yaþamýný yitirmektedir.Bu hastalalýðýn 2020 yýlýnda küresel yük açýsýndan ilk 5. sýraya yerleþeceði tahmin edilmektedir.ABD'de 1968-1995 arasý yaþa uyarlanmýþ ölüm oranlarýnýn seyrine bakýldýðýnda,koroner kalp hastalýðý, inme, diðer serebrovasküler hastalýklar ve bunlarýn dýþýnda kalan diðer tüm ölüm nedenlerinde azalma izlenirken, ayný dönemde KOAH nedenli ölüm oranlarýnda ciddi bir artýþ olduðu (% 163) saptanmýþtýr. KOAH bugün tüm dünya genellinde ölüm nedenleri arasýnda 6. sýrada yer almaktadýr ve 2020 yýlýnda 3. sýraya yerleþeceði öngörülmektedir. Ülkemizde elimizde kesin sayýsal veriler olmamakla birlikte yaklaþýk 2,5-3 milyon KOAH hastasý olduðu tahmin edilmektedir.

3. KOAH için risk faktörleri

KOAH için risk faktörleri astýmda olduðu gibi genetik ve çevresel olmak üzere 2 grupta ele alýnabilir. Yandaki tabloda görülen risk faktörlerinden en önemlisi sigara kullanýmýdýr. Geliþmiþ ülkelerde KOAH geliþiminden sorumlu en büyük risk faktörü sigara iken geliþmekte olan ülkelerde sigaranýn yanýsýra çevresel ve mesleki zararlý gaz ve partiküllere ya da hava kirliliðine maruz kalma da önemli oranda KOAH geliþiminden sorumlu tutulmaktadýr. Örneðin ülkemizde bazý kýrsal alanlarda yakýt olarak kullanýlan tezek dumaný KOAH için risk faktörü olarak ele alýnmalýdýr.

Aktif sigara kullanýmý KOAH için bilinen en önemli risk faktörüdür. Sigara içenlerde KOAH geliþme riski içmeyenlere göre 10-25 kat daha fazladýr. Aktif sigara içenlerin sigarayý býraktýklarýnda solunum fonksiyon testlerindeki yýllýk kayýp hýzý, sigara içmeye devam edenlere göre ileri derecede azalmaktadýr. Sigarayý býrakma yaþý ne kadar erken olursa solunum fonksiyon testlerindeki bozulma hýzý o derecede yavaþlamaktadýr. Bugün sigara içenlerin yaklaþaýk % 15-20 kadarýnda KOAH geliþtiði bilinmektedir.

Mesleksel maruziyet de KOAH için önemli risk faktörüdür. Havalandýrmasý kötü, korunma önlemlerinn uygulanmadýðý dumanlý ve tozlu iþyerlerinde çalýþanlarda KOAH geliþimi için normal popülasyona göre daha yüksek risk taþýmaktadýrlar.

4. Hastalýða ait belirti ve bulgular

Hastalýðýn ilk belirtileri öksürük ve balgam çýkarmadýr. KOAH hastalarýnýn büyük çoðunluðu ayný zamanda sigara tiryakisi olduðundan öksürük ve balgam yakýnmasý baþlangýçta hasta tarafýndan sigaradan oluyor düþüncesi ile önemsenmez. Oysa bu dönemde hastalýða taný konulmasý hastanýn geleceði açýsýndan son derece önemlidir. Erken dönemde sigaranýn býrakýlmasý ile hastalýk belirtileri gerileyebilir ve hastalýk geliþimi durabilir. Öksürük genellikle sabahlarý daha fazla ve arka arkayadýr.Kronik bronþitin ön planda olduðu KOAH olgularýnda çoðu kez öksürükle birlikte balgam çýkarma da vardýr. Hastalýðýn bu dönemde fark edilmemesi ve sigaraya devam edilmesi neticesinde hastalýk ilerler ve hýþýltýlý solunum, nefes darlýðý gibi yakýnmalar ortaya çýkar. Ayrýca bazý hastalarda balgamla birlikte hafif hemoptizi(kan tükürme) olabilir.Ön planda amfizemin yer aldýðý KOAH olgularýnda ise hastalar en fazla nefes darlýðýndan yakýnýrlar. Bu gruptaki hastalarda hýþýltýlý solunum, öksürük ve balgam çýkarma yakýnmalarý daha seyrektir. Yine amfizemin ön planda olduðu KOAH hastalarý genellikle astenik, ince yapýlý tiplerdir. Buna karþýn Kr.bronþitin ön planda olduðu KOAH hastalarý týknaz kýsa boylu yapýdadýrlar. KOAH'ýn aðýr ve çok aðýr formlarýnda kandaki Oksijen miktarýnda azalma ve buna baðlý siyanoz ve en nihayetinde sað kalp yetersizliðine baðlý, ayaklarda þiþme gibi belirtiler ortaya çýkar.

5. Hastalýðýn tanýsý

Sigara kullanýmý,zararlý gaz ve partiküllere maruziyet veya genetik risk faktörleri varlýðý ile birlikte kronik öksürük, balgam çýkarma ve nefes darlýðý gibi semptomlar ile baþvuran hastalarda standart akciðer grafisi ve solunum fonksiyon testleri yapýlmalýdýr. Standart akciðer grafisinde KOAH'na iliþkin bulgular saptanabilmekle beraber yukarýdaki þikayetlere neden olabilen akciðer kanseri, bronþektazi gibi diðer akciðer hastalýklarýnýn tanýsý da konulabilir.Solunum fonksiyon testleri ise KOAH tanýsýnýn objektif olarak kesinleþtirilmesini ve hastalýðýn varlýðý durumunda aðýrlýk derecesinin belirlenmesini saðlar. Bu tetkikleri dýþýnda EKG ve tam kan sayýmý gibi yardýmcý taný yöntemlerine de baþvurulabilir.

6. Tedavi

KOAH'nýn tedavisi 4 bölümde ele alanýbilir. bunlar, Hastalýðýn tanýsý ve derecesinin deðerlendirilmesi, sigaranýn býraktýrýlmasý ve diðer risk faktörlerinin azaltýlmasý, stabil dönemdeki tedavi ve akut atak dönemlerindeki tedavi olarak sýralanabilir. Bugün KOAH tedavisinde kullanýlan pek çok çeþit ilaç piyasada bulunmakla beraber bu ilaçlarýn hiçbiri hastalýðý tamamen ortadan kaldýramaz ve hiçbir ilaç SÝGARANIN BIRAKILMASI KADAR HASTALIÐIN ÝLERLEMESÝNÝ YAVAÞLATICI ETKÝ GÖSTEREMEZ. Stabil dönemde KOAH tedavisinde tercih edilecek ilaçlar ayný astým tedavisinde olduðu gibi solunum yoluyla kullanýlan inhaler ilaçlar olmalýdýr. Hastalýðýn aðýrlýk durumuna göre bu ilaçlar gerektiðinde yani hasta örneðin efor yaparken nefes darlýðý hissetiðinde kullanýlabilir ya da hekimin önerdiði þekilde sürekli ve düzenli bir tedavi þemasý uygulanabilir.KOAH'da ilaç dýþý tedavi modaliteleri ise uzun süreli Oksijen tedavisi ve pulmoner rehabilitasyon programlarýný içerir. Uzun süreli yada sürekli Oksijen tedavisi kanlarýnda Oksijen parsiyel basýncý hastalýk nedeniyle belirli bir deðerin altýna düþmüþ olgularda önerilir. Unutulmamalýdýr ki bilinçsiz Oksijen kullanýmý KOAH olgularýnda yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle Oksijen tedavisinin gerekliliðine mutlaka hekim karar vermelidir.

7. KOAH'da akut atak ve tedavisi

KOAH’lý hastanýn, zeminde var olan dispne, öksürük ve/veya balgam çýkarma yakýnmalarýnda, tedavisinde deðiþiklik gerektirecek boyutta akut bir artýþ göstermesi aku atak olarak tanýmlanmaktadýr.KOAH'lý hastalar yýlda 1-4 kez alevlenme (akut atak) gösterebilirler. Alevlenmelerin büyük kýsmý hafif olup evde tedavi edilebilirse de, çok þiddetli ve hayatý tehdit eden alevlenmelerde hastalar yoðun bakým ünitelerine bile yatýrýlabilirler.KOAH'lý olgularda birçok alevlenme nedeni olduðu bilinmekle birlikte hastalarýn büyük çoðunluðunda solunum yollarý enfeksiyonlarý tablonun ortaya çýkmasýnda rol oynar.
hekim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
atak, bir, boyu, ciddi, daha, der, devam, erken, gelen, genetik, gibi, hasta, kalp, kanseri, korunma, kronik, milyon, nedeni, nedir, nin, olan, oluyor, riski, tedavisi, uzun

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Þu Anki Saat: 04:03
Powered by vBulletin® Version 3.8.0 Beta 1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0
Turk Siteler 100 - Site Ekle - Link Ekle - Toplist


Nav Item BG