|VÝDEOLAR |BÝTKÝ RESÝMLERÝ|


Go Back   Þifalý Bitkiler, Doðal Tedavi, Alternatif Týp, Bitkisel Tedavi, Hastalýklar > Saðlýk > Hastalýklar: A-D

Araþtýrmacý Yazar Herbalist Ýbrahim GÖKÇEK Cuma Günleri Saat 16- 17 Arasý MeltemTV De Sizlerle Olacaktýr.
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07-01-2005
Administrator
 
Üyelik tarihi: Jun 2005
Yaş: 51
Mesajlar: 3.637
igokcek is on a distinguished road
Post Baðýrsak florasý:

BAÐIRSAK FLORASI,Probiyotikler

Baðýrsaklar alan olarak 300 -400 m2 büyüklüðünde, yani bir top sahasýnýn yarýsýndan biraz daha büyüktür. Baðýrsak florasýnda bilinen 500 tur bakteri mevcuttur ve bunlar 100 trilyon arasýnda yekun tutar ve insandaki hücrenin 10 katýdýr. Bunlar genellikle kalýn baðýrsaktadýr. Saðlýklý bir insanda baðýrsak florasýndaki bakterilerin % 98'i faydalý olup yediðimiz besinler-deki proteinleri aminoasitlere, karbonhidratlar, disakkaritlere ve yaðlarý yað asitlerine dönüþtürürler.

Örneðin proteinler 30 000-300 000 molekülden oluþur ve bunu amino asitlere (tek moleküle) enzimler veya bakteriler aracýlýðý ile dönüþürler. Faydalý bakteriler bir taraftan besinleri parçalayarak moleküllere ayýrýrken diðer taraftan da BC (Folikasit), B2, B6, B12 ve K-Vitamini üretirler. Aþýrý et, peynir, yumurta ve mamulleri yiyen kiþilerin sindirim organlarý zamanla yeterince ve kaliteli enzim salgýlayamazlar ve bakterileri de görevlerini yapamayýnca sindirim problemleri baþlar. Faydalý bak­terilerin oranýnýn azalmasý ile onlarýn yerine patojen (hastalýk yapan) bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler yerleþir ve dengeler bozulur. Kiþide immün zafiyeti (baðýþýk sistemi), alerji, enfeksiyona karþý dayanýksýzlýk, iltihaplý hastalýklar vb. rahatsýzlýklar ortaya çýkar.

Probiyotikler: Baðýrsak mukazasýný (baðýrsak duvarýný ) zararlý maddelerden korur. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. BC (Folikasit), B2, B6, B12 ve K-Vitamini üretirler. Yiyeceklerin hazmýný kolaylaþtýrýr, Mantarlarýn ve bakterilerin üretmiþ olduðu toksik maddelerin kana geçmesini engeller.
- Baðýþýklýk sistemini güçlendirmek. Kronik iltihaplý hastalýklarýn oluþmasýný önler. Ýshali kabýzlýk, þiþkinlik ve gaz oluþumunu önler. Matar ve bakterilerin üretiði toksik madeler baþaðrýsý, migren, depresyon, panik atak gbi rahatsýzlýlara sebep olur, propbiyotikler bunu önler. Yaþlanmayý ve hatta kanser gibi aðýr hastalýklarý önler. Lenf sisteminin % 85'i baðýrsaklardadýr, lenf sistemini güçlendirirerek kokuþmayý önler.

Kalýn baðýrsaklarda 500 tür ve miktar olarak 100 trilyon civarýnda ve de aðýrlýk olarak takriben 1,5 kg bakteri ve mantar bulunur. Bakterilerin bir kýsmi fecesle (dýþký ) ile dýþarý atýlýr ve bu yolla dýþarý atýlan bakteri oraný bir yýlda 70 kg.ý bulur. Bakteriler protein artýklarýný parçalayarak moleküllere ayýran bakteriler (bakteroides, proteus, E. coli, ve clostrium gibi) ve karbonhidrat artýklarýný parçalayarak moleküllere ayýran bakteriler (Bifidobakterium, laktobacillus ve streptokokçu faecalis gibi) arasýnda bir denge vardýr. Faydalý bakterilere probiyotikler denir. Gökçek Ýksir ve Gökçek Tonik probiyotiklerin çoðalmasýný saðlar. Zararlý bakteri ve mantarlarý yokeder.

Antibiyotik ilaçlar, konserveli besinler, hazýr yiyecekler (hamburger , Cheesburger vb.) asitli içecekler, (cola, fanta vb.) aþýrý hayvansal besin, siyah çay ve kahve faydalý bakterilerin azalýp zararlý bakterilerin çoðalmasýna neden olur. Böylece zamanla E. coli, enterokokken ve clostridin gibi bakte­rilerin oraný aþýrý artar. Buda baþta alerji olmak üzere birçok hastalýðýn ortaya çýkmasýna neden olur. Manchester mikrobiyolojik araþtýrmalar merkezinden Dr. M. Moradý10 alerjik rahatsýzlýklarý olan ve 10 alerjik rahatsýzlýklar olmaya bir yasýndaki bebekler üzerinde araþtýrma yapmýþtýr. Bu araþtýrmalarda alerjik rahatsýzlýklarý olanlarýn kalýn baðýrsaklarýnda yüksek oranda clostridium difficile tespit edilmiþ ve bu bakterinin de igG oranýný yükselttiði görülmüþtür.

Berlin Postam'dan Dr. Habil Jurgen Schulz baðýrsak florasýnýn bebeklerin doðduktan sonra anne sütü, inek sütü veya mama ile beslenmelerine göre þekillendiðini tespit etmiþtir. Buna göre anne sütü ile beslenen çocuklarýn baðýrsak içeriðinin pH-Deðeri 3,5-5 arasýnda ve mama ile beslenenler de ise pH-Deðerinin 7 veya hafif üzerinde olduðunu tespit etmiþtir.Sindirim organlarý günde ortalama 7 -8 litre salgý (enzimler, hormonlar, vitaminler, asitler ve alkalik maddeler) üretir. En ideal enzim pH-Deðerinin 4,5-6,5 arasýnda olmasý halinde salgýlanýr.

PH-Deðerinin nötre, yani 7'ye yakýn olmasý halinde enzimin kalitesi %70'lere vara oranda düþer. Buda kiþinin yediklerini sindirmeden çýkarmasý demektir, yani besinlerdeki vitaminler, mineraller, aminoasitler, yað asitleri ve glikozlardan yeterince istifade edemez. Baðýrsaklardaki pH-Deðerini nötrlü bir ortamda seyri halinde proteinler aminoasit yerine biyojen aminlere dönüþürler ve bunlardan özellikle de histamin alerjiye sebep olur. Ýkinci olarak Amonyum (NH4+) yerine Amonyak (NH3) oluþur. Amonyak nötr olduðundan kolayca kana karýþýr, bu ise hücreler için bir zehirdir.

Üçüncü olarak faydalý bakterilerin yeterince B-Vitaminleri üretememesi nedeniyle Homocystein elimine edilemez, bu ise oldukça tehlikeli maddedir. Homocystein LDL-Kolesterolünü oksitler ve yabancýlaþan kolesterolü makrofaj yiyerek süngersi artýk maddeler oluþur ve bu da damarlarýn iç yüzeyine yýðýlarak damar sertliðine sebep olur. Bu da ilerleyen süreç içinde baþta beyin kanamasý ve kalp enfarktüsüne sebep olur (OMZ 3.03.4). Dördüncü olarak baðýrsaklarda faydalý bakterile­rin antibiyotik ilaçlar nedeniyle azalmasýndan dolayý onun yerine tehlikeli mantarlar çoðalýr ve artan mantarlar zehirli gazlar ve zehirli alkoller üretirler ve bunlarýn karaciðer tarafýndan arýtýlmasý Sindirim organlarýný yorar ve asli görevini yapamayan sindirim organlarý yýpranýr.

Beþinci olarak baðýrsak florasýnýn bozulmasý zamanla pankreas, karaciðer, mide ve baðýrsaklarýn ürettiði enzimin kalitesinin düþmesi nedeniyle kiþide yað-, protein- ve karbon hazýmsýzlýðý nedeniyle kiþide yaðlanma, þiþmanlýk, damar sertliði ve alerji gibi hastalýklar ortaya çýkar. Ayrýca baðýrsak florasýnýn bozulmasýna diþeti iltihaplanmasý, lef bezelerinin iltihaplanmasý, alkol, sigara, aþýrý kahve ve aþýrý siyah çay içmede sebep olur.

Akut pankreatitte baðýrsaklar 30.000 Daltona varan orandaki büyük moleküllerin dahi geçmesi için kanallarý büyütür. Enzimlerin kalitesi düþtüðünden besinleri tam sindirilmez ve bu nedenle baðýrsaklar geçiþleri kolaylaþtýrmak için kanallarý (virüsler) geniþletir. Böylece tam sindirilmemiþ besin maddeleri absorbe edilir ve bu alerjiye sebep olur. þayet kana sadece besin maddeleri geçmez ayný zamanda Candida albicans isimli maya mantarý da kana geçerse ve bu kan dolaþýmýn iflasý ve yani ölüm demektir.

Altýncý olarak Bir diðer önemli faktör ise Midenin aðýr katký maddesi içeren besinler (konserveler, çicolata, kek vb.) ve soft içecekler (cola, fanta vb.) nedeniyle tahrip olur. Böylece zamanla çok kolay gastrit (mide ÝLTÝHAPLANMASI, mide mukozasý ÝLTÝHAPLANMASI) oluþur. Bu nedenle Mide yeterince intrinsic faktörü (sialinasitli glukoprotein) salgýlayamaz. Ýntrinsic faktörü B12-Vitamini, Folikasit, Methionin ve minerallerin baðýrsaklar tarafýndan absorbe (emilme) edilmesini saðlar. Yani nasýl ki diyabet hastalan için ensülin önemli ise besinlerin sindirilmesi için de intrinsic faktörü o kadar önemlidir. intrinsic faktörünün yetersizliði vitamin ve mineral yetersizliðine sebep olur. Neticede birçok hastalýk ortaya çýkar ve bun­lardan bazýlarý: Alerji, deri hastalýklarý, sindirim organlarýndaki rahatsýzlýklar, vb hastalýklar ortaya çýkar. (Nhp 12.03.1722) Baðýrsak florasýnýn ideal þekilde olabilmesi için Gökçek Ýksiri, Gökçek Tonik veya ZYE iyi gelir ve birazda keten-, çörek-, elma- ve limon preparatlarýnýn faydasý vardýr.

Baðýrsak florasý ve kýlcal kan dolaþýmý saðlýklý yaþayabilmek için çok önemlidir. Çünkü vitamin, mineral, aminoasit, enzim, glikoz, vb, besleyici maddenin hazýrlanmasý, hücrelere ulaþmasý ve de mikroplarla mücadele eden makrofaj, T ve B- Hücreleri gibi savunma mekanizmalarýnýn hücre aralarýnda dolaþmasý buna baðlýdýr.Tabii doðru beslenirseniz tedavi sürecide o oranda kýsalýr. Asla peynir yememeli, çünkü asidoza ve iltihaplanmaya sebep olur.Siyah çay, kahve ve kola içilmemeli, çünkü baðýrsaklarý kurutur ve vitamin, mineral ve aminoasitlerin alýmýný (absorbesini) önler.Alkol ve sigaranýn zararlarý belli kanser, damarlarýn yaðlanmasý vb, artý uzun süre bira içilirse cinsel ikdidarsýzlýk ve hatta kýsýrlýða sebep olmaktadýr.Sucuk salam sosis gibi et mamullerine 5-6 ay ara vermek gerekir (sade temiz et az yenilebilir) çünkü asidoza sebep olmaktadýr.Bu da birçok hastalýðýn ana kaynaðýdýr.Akþam yemeði yerine yoðurt, meyve veya salata yenilebilir veya sebze çorbasý içilebilir.Hayvansal besinler, patates, tahýl (beyaz pirinç), bakliyat ve hamurlu yiyecekler, özelikle de tatlýlar akþam yenirse tam sindirilmez ve zamanla problemlere sebep olur.Ne kadar beyaz pirinç, patates, hamurlu yiyecekler, tatlý yiyecek ve içecekler, o kadar yað oluþturur.Çünkü niþasta glikoza (þekere) dönüþür, þekerde yaða dönüþerek vücutta depolanýr.Þeker ve antibiyotikler baðýrsak mantarlarý çoðaltýr, mantarlar ise her türlü hastalýðý tetikler.Tatlý deyince akýla baklava, çikolata, dondurma vs gelir, kavun, karpuz ve üzümde tatlýdýr ve bunlarda mantarý tetikler, çünkü aþýrý þeker içeriler.

Alýntý:
Settar Nickli Üyeden Alýntý
Tedavi Asmalari ve Tecrübelerim
Alýntý:
Settar Nickli Üyeden Alýntý

1. Gökcek Iksiri
2. Gökcek Tonic
3. Gökcek Cay Kürleri

Hatirlatmak gerekirse hastaligim Antibiotik ilaclardan sonra Oldukca Agir Mantar Enfeksiyonu oldum Bagirsak ve Agiz florasi tamamen yok olmustu. Teshis Penicilium ve Candia albicans idi. Ve bunlarin Enfeksiyonlari.
Bunlarin sonucunda ;
Karaciger Yetersizligi, Dilde yanma ,Ince bagirsak ve kalin bagirsak krampf ve agrilar, Depression ve Uykusuzluk, Gece Terlemeleri, Sürekli idrar yapma, Idrarin renginde sürekli degisiklikler (koyu kahverengi ve yesil) , Allerji, Sacda sürekli kepeklenme, Besin Allerjisi.
Gaitada anormallikler . Daha nekadar hasta olabilirsinizki!!!!!
Organizma bir bütündür ve hic bir Organ tek basina calismasi mümkün degildir.
Biri hastalandigi zaman diger Organlar bundan nasibini alir. Bagirsak da baslayan hastalik bütün Organlari istila eder. Bu nedenle Ibrahim beyin Tabiriyle Sistematik Tedavi gereklidir.
Ancak Sistematik Tedavin yanisira SABIR da lazimdir. ?Hastanelerde hastalara ilac Tedavisi uygulanirken ,diger tarafdan kimyasal ilaclarin yan etkilerinden dolayi yeni hastaliklar meydana geldigini unutmamaliyiz?.
Bilmek gerekirki Bütün hastaliklar begirsakdan basladi ve tüm Vucuda yayildi.

Ibrahim beyin tavsiyesi üzerine kendisine ait olan Dogal Tedavi yöntemlerini tam bir sene uyguladim. Kimyasal ilaclar hemen etkisini gösterip beni üc hafta icerisinde komaya yatirdi, oysaki Dogal Tedavi asamalarindan sonra kalici iyilesmeler ortaya cikdigini icin gayet memnunum. Bunlardan bazi Örnekler:

Bagirsakdaki mantar istilasindan doalyi toxic maddeler ortaya cikarak Bagirsak ve böbrek yoluyla disariya atildi. Bu cok önemli cünkü Bagirsak direk Karacigere bagli oldugundan Disariya atilmayan toxic maddeler karacigerde birkmektedir. Ve bu Toxic Artiklari Karaciger disari atmak zorunda oldugundan böylece Karaciger Yetersizligi ortaya cikabilir ve hatta bende ortaya cikdi . Ancak bunun önlemini hemen aldik ve, Kraciger yetersizligini Gökcek Cay kurlariyla tedavi ettim ve suan sag kaburga bölgesinde agrilar yok denecek kadar az , ve en önemlisi karacigerde biriken Safra galebesi kalmadi. Yesil olan idrarin rengi artik normal.
Karacigerde Biriken Safranin rengi yesildir ,bu ise bagirsak yoluyla degil idrar yoluyla disari atilmalidir. Ancak Normal hali incebagirsaga direk gitmesi ve orada besinlerin safra ile beraber pisirilmesidir. Aksi takdirde vucudda birkip kandaki miktari yükselir ve rahatsizliklar meydana getirir.
Tedavi süreci icinde Testis lerde , koltuk alti yag bezlerinde yani (lenf bezlerinde ) degisik agrilar meydana geldi . Bur durmdan cok korktum ancak bir hafta sonra gecti . Cay lari . Icmenin yanisira Dilimdede Mantar var oldugunun bildigim icin Gargara yaptim ve dilimdeki agrilar azaldi. Gökcek Cay kurlari Bagirsakda baslayan ve tüm vucuda yayilan rahatsizliklari Gidermesinde Organlara büyük yardimlari oldu. Evet caylarin yan etkileri oldu ancak Yan etki olmadan tedavi olunmuyormus -bunu ögrendim.
Tonicden sonra midemde bir hafta süreyle agrilar meydana geldi , ibrahim bey bunun iyi bir isaret oldugunu söyledi , ve gercekden iki hafta sonra midemdeki agrilar azaldi.
Bütün bu olanlardan sonar Doktora gittim ve genel kan muayenesi yaptirdim Sonucdan gayet memnun kaldim.

Dahada iyisi alti senedir cocugumuz olmyordu . Muhterem Prof Dr. gittik (Heidelberg ) bize hersin kader oldugunu söyledi ve evlatlik almamizi tavsiye etti ancak ben kararsizdim. Taki Ibrahim beyin tavsiye ettigi bitki haplarini esim uzun süre kullandi ----Allaha sükür suan hamile----ve Bende Dogal Tedavi oldugumdan Bendeki Problemler ortadan kalkmisti.

Önemli bir konuda sudur:
Iyilestikden sonra Tedavi ye kendinizi iyide hissetseniz en üc ay kadar devam etmek gereklidir. Aksi halde Rezidiv olarak hastalik tekrar geriye dönme ihtimali olabilir. Nihayatinde ben Ibrahim beyin Tavsiyesi üzerine Tedaviye devam etmeye basladim .

Saygilarimla
Eklenen Resim Ön Ýzlemesi
   

Konu igokcek tarafýndan (2 Hafta önce Saat 22:49 ) deðiþtirilmiþtir.
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Alýntý ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajýnýzý Deðiþtirme Yetkiniz Yok

BB code is Açýk
Smileler Açýk
[IMG] Kodlarý Açýk
HTML-Kodu Kapalý
Trackbacks are Açýk
Pingbacks are Açýk
Refbacks are Açýk


Benzer Konular
Konu Konuyu Baþlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Ýrritabl Barsak Sendromu (ÝBS), Kalýn baðýrsak hasaslaþmasý, Kolon hasaslaþmasý, Colo igokcek Hastalýklar: E-J 5 2 Hafta önce 23:10
Sişkinlik igokcek Hastalýklar: P-Z 6 06-06-2008 11:56
Avitaminoz: igokcek Hastalýklar: A-D 0 07-01-2005 15:09


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmýþ. Þuanki Zaman: 11:23.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO ©2009, Crawlability, Inc.

|Saðlýk Siteleri Buluþma Noktasý|

|Dogal tedavi | AlterNatif TýP | Bitkisel Tedavi | GokcekAktar | GokcekÝksir | Tonik | Tentur | Diyet | Aloeverabu | Nonibu | ZenceFiL | Vucut | SifalýBitkiler | Frmsever | Bilgeforum | Turksiteler100 |
Turk Siteler 100 - Site Ekle - Link Ekle - Toplist