Forum DoðalTedavi Doðal Ürünlerle Saðlýklý Yaþam


Forum DoðalTedavi Doðal Ürünlerle Saðlýklý Yaþam » Hastalýklar » Kulak Burun Boðaz (KBB) » Bademcik Ýltihabý » Bademcik iltihabý
Araþtýrmacý Yazar Herbalist Ýbrahim GÖKÇEK Cuma Günleri Saat 16- 17 Arasý MeltemTV De Sizlerle Olacaktýr.
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07-14-2009   #1 (permalink)
 
Status: Administrator
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 835
Standart Bademcik iltihabý

bademcik iltihabý
bademciklerin iltihaplanmasýna týp dilinde tonsilit denir. bademcikler þiþ, kýrmýzý ve yeþilimtrak beyaz renkte cerahatlý görünümdedir. Yutkunma sýrasýnda aðrý yapar. Hastada kýrýklýk, baþ aðrýsý ve vücut aðrýlarý vardýr. Hastalýk birdenbire üþütme ve ateþ ile baþlar. Gereði gibi tedavi edilmezse orta kulak iltihabý, böbrek iltihabý, romatizma ve kalp hastalýklarýna neden olabilir.

ateþ
Vücut sýcaklýðýnýn yükselmesine ateþ denir. Vücut sýcaklýðý bedenin her yerinde ayný deðildir. Örneðin; termometre aðýza konulduðunda görülen ýsý, koltuk altýna konulduðunda gösterdiði ýsýdan 0,5 derece daha düþüktür. Diðer taraftan, vücut ýsýsý gün boyunca da 0,5 derece oynar. Sabahýn erken saatlerinde ýsý düþük, akþam saatlerinde yüksektir. Vücut ýsýsý 36,2 - 37,5 arasýnda ise normaldir. Ateþle birlikte; üþütme, titreme, baþ aðrýsý, bunalma, huzursuzluk, vücut kýrgýnlýðý, iþtahsýzlýk, kabýzlýk, sayýklama, havale veya koyu renkli idrar çýkarmada görülebilir. Ateþin nedeni, genellikle soðuk algýnlýðý, grip, bademcik iltihabý, boðaz aðrýsý, bronþit, sinüzit, kulak iltihabý, baðýrsak iltihabý veya böbrek hastalýklarýndan biri olabilir. Bu nedenle tedaviden önce nedeni tespit etmek gerekir.

kýzýl
Kendine has bir deri döküntüsü ve boðaz aðrýsý ile ortaya çýkan bulaþýcý bir hastalýktýr. Týp dilinde scarlatina denir. Nedeni, bademciklere yerleþen bir çeþit mikroptur. Hastalýk aniden ortaya çýkan baþ aðrýsý, titreme, boðaz yanmasý, bulantý, ve havale ile baþlar. Ateþ yükselir. Nabýz hýzlanýr ve bademcikler de þiþer. Bu belirtilerin ortaya çýkmasýndan çok kýsa bir süre sonra, aðýz çevresi hariç vücudun diðer yerlerinde kýrmýzý lekeler belirir. Dilin üstü de beyaz bir tabakayla kaplanýr. Bu tabaka 3 gün sonra kalkar ve dil aðaç çileði görünümünü alýr. Hastalýk en fazla 6 hafta içinde geçer. Bulaþmayý önlemek amacýyla, hastanýn odasý ayrýlýr. Baþkalarý ile görüþmesi engellenir. Odasý sýk sýk havalandýrýlýr. Sulu ve sindirilmesi kolay yiyecekler verilir. Ýyi tedavi edilmezse böbrek iltihabýna neden olabilir.

kulak aðrýsý
Kulak aðrýsý baþka bir hastalýðýn belirtisidir. Kulak borusu zarý iltihabý, kulak nezlesi, ortakulak iltihabý, kulak yolundaki çýban, boyun bezeleri, yüz nevraljisi, bademcik iltihabý veya çene mafsalýndaki hastalýk, kulak aðrýsýna neden olabilir. Bu nedenle doktora baþvurmak gerekir.

kulak iltihabý
Ortakulakta veya kulak arkasý kemikte görülür. Vakit geçirilmeden doktora baþvurmak gerekir. - Ortakulak Ýltihabý bademcik veya gýrtlakta meydana gelen iltihaplar grip, kýzamýk, kuþpalazý, kýzýl gibi hastalýklar ortakulaðýn iltihaplanmasýna neden olabilir. Hastada, yüksek ateþ ve kulak aðrýsý görülür. Kulaða sýcak pansumanlar yapmak, aðrýlarý dindirir. - Kulak Arkasýndaki Kemiðin Ýltihabý Nedeni, genellikle ortakulaktaki iltihabýn, kulak arkasýndaki kemiðe doðru yayýlmýþ olmasýdýr. Hastada ateþ, kulak aðrýsý, koyu kulak akýntýsý, halsizlik görülür. Ýþitme azalýr. Çaresi ameliyattýr.

nefes kokusu
Týp dilinde halitosis denilen nefes kokusunun nedenleri çeþitlidir. Genellikle aþaðýdaki nedenlerden kaynaklanýr: - Hazýmsýzlýk, geðirme, kokulu yiyecekler, alkol ve bazý ilaçlar - Burun veya sinüz hastalýkarý - Çürük diþler, aðýz yaralarý veya bademcik iltihabý - Kusma veya uzun süreli perhizler Diðer taraftan þeker hastalýðý, kansýzlýk ve ateþli hastalýklar sýrasýnda da nefes kokusu hissedilir. Herþeyden önce, aðýz temizliðine çok dikkat etmek gerekir. Çürük diþler tedavi ettirilmeli, yenilen ve içilen þeylerin kokusuz olmasýna dikkat edilmelidir. Hergün temiz havada yürümek de faydalýdýr. Kýsa sürede geçmeyen nefes kokularýnda bir doktora baþvurmak gerekir.

öksürük
Çoðunlukla, göðüs, boðaz veya karýn boþluðunda meydana gelen bir rahatsýzlýðýn belirtisi olarak ortaya çýkan öksürüktür 3 grupta toplanýr. - Kuru öksürük Nezle, boðaz iltihabý, bademcik iltihabý, fazla sigara içmek, sindirim bozukluklarý, gastrit, ishal, kabýzlýk, baðýrsak solucanlarý, kalp hastalýklarý ve ses tellerinin hastalanmasýndan kaynaklanan öksürükler balgamsýzdýr, yani kuru öksürüktür. - Nöbet þeklinde gelen öksürükBu çeþit öksürük, boðmaca veya ciðer þiþmesi; gýrtlak veya hava borusunun tahriþ olmasý, veya astýmdan kaynaklanýr. Bu çeþit öksürükte pek az balgam görülür. - Balgamlý öksürük Bu çeþit öksürük, sýk sýk tekrarlar. Hastada hýrýltý vardýr. Balgam çýkarýr ve nefesini dýþarý vermekte zorluk çeker. Balgamlý öksürük; Bronþit, astým, sinüs iltihabý, müzmin sinüzit, kalp hastalýklarý veya tüberküloz'un bir iþareti olabilir. Öksürük, nasýl olursa olsun, ihmal edilmemesi ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalýktýr

þeker hastalýðý
Vücudun þeker yakmasýnda ortaya çýkan bozukluðun neden olduðu bir hastalýktýr. Týp dilinde diabet denir. Pankreas, kandaki þeker miktarýný kontrol eden ve adýna insülin denilen bir madde salgýlar. Pankreas bu görevini yerine getirmezse, kandaki fazla þeker, karaciðere depo edilir. Aç karnýna alýnan 100 gram kanda 80 miligram þeker vardýr. Bu miktar yemekten 1-2 saat sonra 140 miligrama kadar yükselir. Kandaki þeker miktarý hastalýðýn durumuna göre aþaðýdaki gibi tespit edilir. Þeker durumu Açken Yemekten 1-2 saat sonra Normal kimselerde 80 mg. 140 mg. Orta derecede 130 mg. 190 mg. Aðýr derecede 160 mg. 215 mg. 2 çeþit þeker hastalýðý vardýr. - Þekersiz Diabet : Hipofiz bezinin arka tarafýndan salgýlanan antidiüretik hormonun yetmezliði sonucu ortaya çýkan bu çeþit þeker hastalýðýna, týp dilinde diabetes insipidus denir. - Þekerli Diabet :Pankreasýn salgýladýðý insülin yetmezliði sonucu ortaya çýkan bu çeþit þeker hastalýðýna, týp dilinde diabetes mellitus denir. Þeker hastalýðýný doðuran nedenler dengesiz beslenme, þiþmanlýk veya sinir bozukluðudur. Bazý kimselerde de irsiyet önemli bir rol oynar. Hastalýðýn baþlangýcýnda çok yemek ve su içmek ihtiyacý vardýr. Ýdrar miktarý da artar. Kadýnlarýn idrar yapma yerlerinde kaþýntý vardýr. Ayrýca devamlý yorgunluk hali görülür. Ýleri safhada devamlý baþ aðrýsý, el ve ayak titremeleri, iþtahsýzlýk, aseton kokusuna benzer nefes kokusu, ter kokusu, adele kramplarý, hafýza zayýflýðý, kýsmi veya tam felç, iyileþmeyen yaralar ve uykuda sayýklama görülür. Þeker hastalýðý tedavi edilmezse sonuç damar sertliði, kalp yetmezliði, göðüs anjini, görme zayýflýðý, katarakt, karaciðer hastalýklarý, siroz olabilir. Ýki çeþit þeker komasý vardýr. - Diabetik Koma aha ziyade þeker hastalarýnda görülür. Nedeni, insülin verme zamanýný geçirmek, gerektiðinden az miktarda insülin vermek, baðýrsak iltihabý, bademcik iltihabý, grip veya iyileþmeyen yaralardýr. - Þeker Eksikliði Komasý : Týp dilinde hipoglisemi adý verilen bu çeþit koma, terleme, titreme, çýrpýnma huzursuzluk, þiddetli açlýk, ve aþýrý duygusallýkla baþlar. Nedeni, fazla miktarda insülin vermek veya çok miktarda karbonhidratlý yiyeceklerle beslenmektir. Þeker hastalarý haftada en az iki kere ýlýk banyo yapmalýdýr ve sonra da vücutlarýnýn her tarafýný ýlýk bir havlu ile ovmalýdýr. Kabýz veya ishal olmamalýdýrlar. Perhiz yapmalýdýrlar. Erken yatýp erken kalkmalýdýrlar. Aðýz, boðaz ve diþ saðlýðýna aþýrý özen göstermelidirler. Masaj, beden hareketleri ve açýk havada yürüyüþü ihmal etmemelidirler.

Aranan kelimeler: Bademcik iltihabý, Bademcik iltihabý Hastalýðý, Bademcik iltihabý Tedavisi, Bademcik iltihabý Hastalýklarý, Bademcik iltihabý için Þifalý Bitkiler ve Kulak Burun Boðaz (KBB)...
hekim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
ayak, bademcik, beslenme, beyaz, bezi, boyu, burun, daha, damar, diabet, dikkat, erken, fazla, gastrit, gelen, gereken, gibi, grip, idrar, ile, kalp, kokulu, kulak, nezlesi, siroz

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Þu Anki Saat: 04:02
Powered by vBulletin® Version 3.8.0 Beta 1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0
Turk Siteler 100 - Site Ekle - Link Ekle - Toplist


Nav Item BG